Value A

Language:
Ghanaian Pidgin
Parameter:
No gender distinction in third person singular

Examples

 1. big bɔi. ì bi ajigbe gai
  a big boy. He was an Ewe
 2. jɔ̀ waif ì bɔn
  Your wife (she) gave birth
 3. so dɛ bot ì fɔ gɛt wet
  So the boat had to gain weight
 4. wì dè kɔl àm tɔg͡bi
  We called him Togbi
 5. mà waif à liv àm
  I left my wife
 6. dè kuk àm fɔr as
  They cooked it for us