Example 1491

Variety:
Belizean Creole
if yu me ga wan man-de, da SG-de, yeah i da sutin els