Value A

Language:
Ghanaian Pidgin
Parameter:
Generalized third person singular pronoun: object pronouns

Examples

  1. wì dè kɔl àm tɔg͡bi
    We called him Togbi

  2. mà waif à liv àm
    I left my wife

  3. dè kuk àm fɔr as
    They cooked it for us