Example 1499

Variety:
Belizean Creole

if yu me ga wan man-de, da SG-de, yeah i da sutin els